Hệ thống ISO 9001-2015; ISO 6328; ISO 14001; ISO 45001; ISO 7490

Cập nhật chứng nhận chất lượng Sau một năm xây dựng đánh giá hệ thống chất lượng cho ngành sản xuất thiết bị giáo dục, thiết bị trường học, thiết bị vui chơi và đồ chơi mầm non, Công ty CP thiết bị giáo dục Sông Việt đã được Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam đánh giá hệ thống quản lý, quy trình sản xuất, an toàn sức khỏe, vệ sinh môi trường và thử nghiệm sản phẩm:

1. ISO 9001-2015 : Chứng nhận chất lượng sản phẩm của Công ty

2. ISO 14001-2015: Chứng nhận sản phẩm Công ty sản xuất đạt chứng nhận bảo vệ môi trường

3. ISO 45001-2018: Chứng nhận Cán bộ công nhân toàn Công ty đạt tiêu chuẩn quản lý sức khỏe và an toàn nghề nghiệp

4. TCVN 7490-2005: Chứng nhận đạt tiểu chuẩn bàn ghế học sinh theo quy định của Liên Bộ

5. TCVN 6238-1:2001; TCVN 6238-2:2001; TCVN 6238-3:2001; TCVN 6238-4:2001 (là các chứng nhận về sản xuất đồ chơi trẻ em đạt QCVN3-2009/BKHCN)

6. TCVN 8575-2010(ISO12578): CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM GỖ GHÉP THANH

7. TCVN 7753-2007: CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM GỖ VÁN MDF - VÁN SỢI

8. TCVN 13529-2022: CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THIẾT BỊ TẬP THỂ DỤC NGOÀI TRỜI

9.QCVN 3:2009/BKHCN: CHỨNG NHẬN HỢP QUY SẢN PHẨM ĐỒ CHƠI TRẺ EM

10. QCVN 12-3:2011/BYT: CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐỒ DÙNG, DỤNG CỤ KIM LOẠI TIẾP XÚC TRỰC TIẾP VỚI THỰC PHẨM (THIẾT BỊ BẾP ĂN NHÀ BẾP)

 ISO 9001-2015 ISO 14001-2015ISO 45001-2018 TCVN 7490-2005TCVN 6238-1:2001TCVN 6238-3:2001 TCVN 6238-4:2001

0776222668