quy định thiết bị đồ dùng dạy học

quy định thiết bị đồ dùng dạy học

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   07/03/2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI LOGO VÀ HỆ THỐNG NHẬN DIỆN THƯƠNG HIỆU   Kính gửi: Quí khách hàng và đối tác                    Công ty CP thiết ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   31/10/2022

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số : 38/2021/TT-BGDDT ngày 30/12/2021 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ Sở

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 Ban hành danh mục thiết bị tối thiểu lớp 6

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư Số :37/2021/TT-BGDDT ngày 30/12/2021 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số: 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành ngày 26/5/2020 về Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục Phổ thông   THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG Căn c...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số: 38/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2011   THÔNG TƯ Ban hành Danh...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật (cho 01 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2018/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2018  ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019
0776222668