quy định thiết bị đồ dùng dạy học

quy định thiết bị đồ dùng dạy học

Đăng bởi: Khương Khải Định  |   31/10/2022

Thông tư 39/2021/TT-BGDĐT Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học phổ thông

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số : 38/2021/TT-BGDDT ngày 30/12/2021 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp Trung học cơ Sở

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số 44/2020/TT-BGDĐT ngày 03/11/2020 Ban hành danh mục thiết bị tối thiểu lớp 6

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư Số :37/2021/TT-BGDDT ngày 30/12/2021 Ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp tiểu học

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   04/03/2022

Thông tư số: 14/2020/TT-BGDĐT Ban hành ngày 26/5/2020 về Quy định phòng học bộ môn của cơ sở giáo dục Phổ thông THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH PHÒNG HỌC BỘ MÔN CỦA CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔN...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   12/11/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 38/2011/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 1, bao gồm: Môn Toán, môn Tiếng Việt, môn Tự nhiên và Xã hội, môn Âm nhạc, môn Mĩ thuật (cho 01 phòng học bộ môn), môn Giáo dục thể chất, môn Đạo đức,

Đọc thêm
Đăng bởi: Khương Khải Định  |   09/10/2019

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01 ...

Đọc thêm
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019
Đăng bởi: Admin  |   30/07/2019

Sửa đổi, bổ sung một số thiết bị quy định tại Danh mục Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 2 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đọc thêm
0776222668