Pipet (ống hút nhỏ giọt)

Pipet (ống hút nhỏ giọt)

Mô tả:

1. Tên thiết bị: Pipet (ống hút nhỏ giọt) 2. Mục đích sử dụng:  Thực hành 3. Mô tả chi tiết thiết bị loại thông dụng, 10 ml. 4. Đối tượng sử dụng: Giáo viên và học sinh
Số lượng

1. Tên thiết bị:

Pipet (ống hút nhỏ giọt)

2. Mục đích sử dụng: 

Thực hành

3. Mô tả chi tiết thiết bị

loại thông dụng, 10 ml.

4. Đối tượng sử dụng:

Giáo viên và học sinh

0776222668